Có 1 kết quả:

shēn céng

1/1

shēn céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deep layer
(2) deep
(3) deep-seated
(4) underlying