Có 1 kết quả:

shēn guǎng ㄕㄣ ㄍㄨㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deep and wide
(2) vast
(3) profound (influence etc)