Có 1 kết quả:

shēn dù chǐ

1/1

shēn dù chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

depth indicator or gauge