Có 1 kết quả:

shēn guǎng

1/1

shēn guǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deep and wide
(2) vast
(3) profound (influence etc)