Có 1 kết quả:

shēn dé mín xīn

1/1

shēn dé mín xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to win the hearts of the people
(2) to be popular among the masses