Có 1 kết quả:

shēn sī shú lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mature reflection
(2) after careful deliberations