Có 1 kết quả:

shēn qíng kuǎn kuǎn

1/1

shēn qíng kuǎn kuǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loving
(2) caring
(3) adoring