Có 1 kết quả:

shēn chéng yán

1/1

shēn chéng yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plutonic rock
(2) abyssal rock