Có 1 kết quả:

shēn wā

1/1

shēn wā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dredge