Có 1 kết quả:

shēn zhì

1/1

shēn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heartfelt and genuine