Có 1 kết quả:

shēn zōng

1/1

shēn zōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brown (color)