Có 1 kết quả:

shēn zōng sè

1/1

shēn zōng sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark brown