Có 1 kết quả:

shēn shuǐ zhà dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

depth charge