Có 1 kết quả:

shēn qiǎn

1/1

shēn qiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deep or shallow
(2) depth (of the sea)
(3) limits of decorum