Có 1 kết quả:

shēn hǎi

1/1

shēn hǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep sea

Một số bài thơ có sử dụng