Có 1 kết quả:

shēn hǎi wéi wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

purse-seine net (fishing)