Có 1 kết quả:

shēn yuán dì zhèn

1/1

shēn yuán dì zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep earthquake (with epicenter more than 300 km deep)