Có 1 kết quả:

shēn tán

1/1

shēn tán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deep natural pond
(2) deep pit
(3) abyss

Một số bài thơ có sử dụng