Có 1 kết quả:

shēn kōng

1/1

shēn kōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep space (outer space)

Một số bài thơ có sử dụng