Có 1 kết quả:

shēn hóng sè

1/1

shēn hóng sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deep red
(2) crimson
(3) scarlet

Một số bài thơ có sử dụng