Có 1 kết quả:

shēn gēng xì zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep plowing and careful cultivation