Có 1 kết quả:

shēn sè ㄕㄣ ㄙㄜˋ

1/1

shēn sè ㄕㄣ ㄙㄜˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dark
(2) dark colored

Một số bài thơ có sử dụng