Có 2 kết quả:

Shēn lánshēn lán

1/2

Shēn lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Deep Blue, chess-playing computer, first to defeat reigning world champion, developed by IBM (1985-1997)

shēn lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dark blue