Có 1 kết quả:

shēn tán

1/1

shēn tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have an in depth conversation
(2) to have intimate talks
(3) to discuss thoroughly