Có 1 kết quả:

shēn móu yuǎn lüè

1/1

Từ điển Trung-Anh

a well-thought out long-term strategy