Có 1 kết quả:

shēn móu

1/1

shēn móu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forethought