Có 1 kết quả:

shēn dūn

1/1

shēn dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

squat (exercise)