Có 1 kết quả:

shēn zào

1/1

shēn zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pursue one's studies

Một số bài thơ có sử dụng