Có 1 kết quả:

shēn zhòng

1/1

shēn zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very serious
(2) grave
(3) profound