Có 1 kết quả:

shēn cháng

1/1

shēn cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

profound (meaning, implications etc)