Có 1 kết quả:

shēn guī

1/1

shēn guī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lady's private room or bedroom
(2) boudoir