Có 1 kết quả:

yuān shēn

1/1

yuān shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profound (knowledge)
(2) erudite