Có 1 kết quả:

yuān xuán ㄩㄢ ㄒㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) profundity
(2) depth