Có 1 kết quả:

hùn shì mó wáng

1/1

hùn shì mó wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) devil incarnate (idiom)
(2) fiend in human form