Có 1 kết quả:

hùn zuò

1/1

hùn zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mixed cropping (i.e. growing two crops together)