Có 1 kết quả:

hùn chū míng tang

1/1

hùn chū míng tang

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make it
(2) to be somebody