Có 1 kết quả:

hùn zi

1/1

hùn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hoodlum
(2) person unfit for society