Có 1 kết quả:

hùn zhàn

1/1

hùn zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chaotic warfare
(2) confused fighting
(3) melee
(4) to join in such fighting