Có 1 kết quả:

hùn xiáo

1/1

hùn xiáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to obscure
(2) to confuse
(3) to mix up
(4) to blur
(5) to mislead