Có 1 kết quả:

hùn xiáo hēi bái

1/1

hùn xiáo hēi bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confuse black and white
(2) to say that black is white
(3) fig. not to distinguish right from wrong