Có 1 kết quả:

hùn hùnr

1/1

hùn hùnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ruffian
(2) hoodlum