Có 1 kết quả:

hùn fǎng

1/1

hùn fǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mixed fabric
(2) blended fabric