Có 1 kết quả:

hùn xuè ér

1/1

hùn xuè ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) person of mixed blood
(2) half-breed
(3) mulatto