Có 1 kết quả:

hùn jì

1/1

hùn jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mixed in as part of a community
(2) hiding one's identity
(3) occupying a position while not deserving it

Một số bài thơ có sử dụng