Có 1 kết quả:

hùn jìn

1/1

hùn jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infiltrate
(2) to sneak into