Có 1 kết quả:

hùn zá wù ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) adulteration
(2) impurities