Có 1 kết quả:

hùn zá wù

1/1

hùn zá wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adulteration
(2) impurities