Có 1 kết quả:

qīng chú

1/1

qīng chú

giản thể

Từ điển phổ thông

thanh trừ, trừ sạch, tiễu trừ, tiêu diệt