Có 1 kết quả:

yān mò

1/1

yān mò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to submerge
(2) to drown
(3) to flood
(4) to drown out (also fig.)