Có 1 kết quả:

yān gài

1/1

yān gài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to submerge
(2) to flood
(3) to drown out