Có 1 kết quả:

qiǎn céng wén zì

1/1

Từ điển Trung-Anh

shallow orthography (governed by simple rules)